ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി

മുണ്ടേകോട് ക്ഷേത്രത്തിലെ ദൈനദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ

നാരായണൻ കുട്ടി.എം
(പ്രസിഡന്റ്)
മൊബൈൽ : 8547307403
വി.രാമൻകുട്ടി
(സെക്രട്ടറി)
മൊബൈൽ : 9947315936
പി.എം.രാമകുമാരൻ
(ട്രഷറർ)
മൊബൈൽ : 9495765482
കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ
(ക്ലർക്ക്)
മൊബൈൽ : 9497127847