പ്രത്യേക പരിപാടികൾ

Oct
23
Fri
പൂജവെപ്പ്
Oct 23 @ 4:00 pm – 7:00 pm

ഈ കൊല്ലത്തെ പുസ്‌തകപൂജവെപ്പ് ഒക്‌ടോബർ 23 വൈകുന്നേരം ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

+91 9497127847(ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി)

Oct
24
Sat
മഹാനവമി
Oct 24 @ 6:00 am – Oct 25 @ 7:00 pm

ഈ കൊല്ലത്തെ നവമിപൂജ ഒക്‌ടോബർ 24, 25 തിയ്യതികളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്

Oct
26
Mon
വിജയദശമി
Oct 26 @ 6:00 am – 7:00 pm

വിജയദശമി ആഘോഷം 2020

ഈ കൊല്ലത്തെ വിജയദശമി ആഘോഷവും എഴുത്തിനിരുത്തലും ഒക്‌ടോബർ 26 നു വിപുലമായരീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

എഴുത്തിനിരുത്തലിനുവേണ്ടി മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയുക.

ഫോൺ : 9497127847 (ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റി)

Nov
16
Mon
മണ്ഡലകാല മഹോത്സവം
Nov 16 @ 8:15 am – Dec 27 @ 9:15 am

മണ്ഡലകാല ആഘോഷം 2020

മണ്ഡലകാല ആഘോഷം വൃശ്‌ചികം 1 മുതൽ ധനു 12 വരെ ചുറ്റുവിളക്കോടും
മണ്ഡലതാലപ്പൊലിയോടും കൂടി വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.

 

ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി

ഈ കൊല്ലത്തെ ഗുരുവായൂർ ആഘോഷം ഏകാദശി നവംബർ 25 നു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

 

കുചേല ദിനം

ഈ കൊല്ലത്തെ കുചേല ദിനം ഡിസംബർ 16 നു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

 

മണ്ഡല താലപ്പൊലി

ഈ കൊല്ലത്തെ താലപ്പൊലി ആഘോഷം ഡിസംബർ 26 (ധനു 11) ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്

+91 9497127847(ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി)

Nov
25
Wed
ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി
Nov 25 @ 6:00 am – 7:00 pm

 

ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ആഘോഷം 2020

ഈ കൊല്ലത്തെ ഗുരുവായൂർ ആഘോഷം ഏകാദശി നവംബർ 25 നു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്.

+91 9497127847(ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി)

Dec
26
Sat
മണ്ഡല താലപ്പൊലി ആഘോഷം
Dec 26 @ 6:00 am – 7:00 pm

മണ്ഡല താലപ്പൊലി ആഘോഷം 2020

ഈ കൊല്ലത്തെ താലപ്പൊലി ആഘോഷം ഡിസംബർ 26 (ധനു 11) ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്

+91 9497127847(ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി)