പ്രത്യേക പരിപാടികൾ

Dec
27
Thu
താലപ്പൊലി ആഘോഷം
Dec 27 @ 6:00 am – 7:00 pm

താലപ്പൊലി ആഘോഷം 2018

ഈ കൊല്ലത്തെ താലപ്പൊലി ആഘോഷം ഡിസംബർ 27 (ധനു 12) ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്