ചിത്രങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ശ്രീകൃഷ്‌ണജയന്തി ആഘോഷം

കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഏകാദശി ഉത്സാവത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന ലക്ഷദീപസമർപ്പണം

വിദ്യാഗോപാലാർച്ചന