രാമായണമാസാചരണം

When:
July 16, 2020 @ 6:00 am – August 16, 2020 @ 7:00 pm
2020-07-16T06:00:00+00:00
2020-08-16T19:00:00+00:00
Cost:
Free
Contact:
ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റി
9497127847

രാമായണമാസാചരണം

രാമായണമാസാചരണം രാമായണപാരായണത്തോടുകൂടി നടക്കുന്നതാണ്

കർക്കിടകപൂജ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു

കർക്കിടകപൂജ ബുക്കിംഗ് ചെയ്യേണ്ടവർ ക്ഷേത്രകമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക

+91 9497127847(ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി)